Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ALKES HAVE


Stk. 1 Formål

Foreningen er stiftet med det formål at etablere rammer for det bæredygtige bofællesskab Alkes Have. Inden indflytning i Alkes Have revideres vedtægterne, så de afspejler beboernes behov for spilleregler og demokratiske beslutningsprocesser i bofællesskabet samt forbindelsen til Boligselskabet Sjælland.


Stk. 2 Foreningen arbejder i forlængelse af Idégrundlaget, som beskriver værdierne, det forpligtende fællesskab og de fysiske rammer for Alkes Have jf. hjemmesiden.


Stk. 3 Foreningen samarbejder med Boligselskabet Sjælland, der har rollen som bygherre, med arkitekterne, med Holbæk kommune og med Knabstrup Lokalforum.


Stk. 4 Medlemskab

Personer, der støtter foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlemmer. Medlemskab omfatter en husstand og betales med et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen og betales ved årsskiftet. Kontingentet bruges til foreningens drift og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.


Stk. 5 Visitation til bolig

Personer, der ønsker en bolig i Alkes Have skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal tilstræbe en sammensætning af beboere som beskrevet i Idégrundlaget. Efter godkendelse kommer man på en boligliste, når man har betalt 1000 kr, som bruges til etablering af fælles faciliteter ved indflytning. Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse af boliglisten. Ved opskrivning opnås anciennitet i forhold til valg af bolig.


Stk. 6 Venteliste

Der kan tilbydes plads på en venteliste, hvis der aktuelt ikke er ledige boliger. Når en bolig bliver ledig, vurderer bestyrelsen, om der er nogen fra ventelisten, der kan passe ind, og derefter visiteres jf. foregående paragraf.


Stk. 7 Udtræden af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.


Stk. 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre bestyrelsen anser emnet for så væsentligt, at der kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte.


Stk. 9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen, herunder formand eller næstformand, samt mindst tre medlemmer af foreningen er til stede.


Stk. 10 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, og der udarbejdes referat, som underskrives af dirigent og formand for bestyrelsen og udsendes senest fire uger efter generalforsamlingen.


Stk. 11 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj. Dagsordenen skal indeholde, men er ikke begrænset til følgende punkter:

- 1. Valg af dirigent og referent

- 2. Bestyrelsens beretning

- 3. Forelæggelse af revideret regnskab

- 4. Indkomne forslag

- 5. Forelæggelse af budget til godkendelse

- 6. Valg af bestyrelse

- 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

- 8. Valg af revisor

- 9. Eventuelt


Stk. 12 Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt indeholde en dagsorden. Regnskab, budget og evt. forslag til vedtægtsændringer udsendes senest en uge inden generalforsamlingen.


Stk. 13 Ethvert medlem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen. Forslag skal sendes til bestyrelsen senest to uger før og udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.


Stk. 14 Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

Stk. 15 Stemmeret og fuldmagt

De fremmødte myndige medlemmer fra Boliglisten har stemmeret på generalforsamlingen. Hver husstand har én stemme. Skriftlig fuldmagt kan medbringes fra max. to andre husstande.


Stk. 16 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, revisor eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst to ugers varsel og senest to uger efter, at ønsket er fremsat over for bestyrelsen.


Stk. 17 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer valgt af de fremmødte på den ordinære generalforsamling. Der vælges desuden to suppleanter, der har tale- og møderet på bestyrelsesmøderne. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.


Stk. 18 Ved et bestyrelsesmedlems fravær fra bestyrelsesarbejdet i mere end 12 uger indtræder en suppleant i bestyrelsen.


Stk. 19 Bestyrelsen vælger en formand, en næstformand og en kasserer af sin midte. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formand eller næstformand, er til stede. Møderne indkaldes skriftligt af formanden eller næstformanden, og der afholdes mindst to møder pr. halvår.


Stk. 20 Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved dennes fravær næstformandens.


Stk. 21 Bestyrelsen udarbejder mødereferat, der udsendes til medlemmerne senest efter to uger.


Stk. 22 Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne i loyal overensstemmelse med de nedskrevne og aftalte retningslinjer.


Stk. 23 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres kartotek over foreningens medlemmer i henhold til GDPR.


Stk. 24 Der indkaldes efter behov til medlemsmøder, hvor der drøftes emner, der kan kvalificere bestyrelsens arbejde.


Stk. 25 Foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Der kan kun hæves eller overføres penge af formanden og kassereren.


Stk. 26 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren. Foreningen hæfter alene med sin formue. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts det følgende kalenderår.


Stk. 27 Vedtægtsændringer skal besluttes på en generalforsamling, og mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget.


Stk. 28 Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den opløsende generalforsamling tager stilling til en eventuel formues anvendelse.


VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLING d. 4/10 2020